Annons GB Glace
Annons Arontorps kroppkakor och mat
Annons Tonkin
Annons Stig Enström Smycken och Antikt
Annons Mynt och Antikt

Annonser:

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Kalmar Myntklubb.

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Klubbens verksamhet har till ändamål att:

 • Åstadkomma kontakt mellan myntintresserade i Kalmartrakten.
 • Vidga medlemmarnas kunskaper om numismatisk historia, tillverkningsmetoder, litteratur och dyl. genom föredrag, demonstrationer, utställningar studieresor med mera.
 • Medelst auktioner och på andra sätt öka medlemmarnas möjligheter till förvärv och avyttring av samlarobjekt samt söka förbilliga inköp.
 • Informera om numismatiska nyheter.
 • Medverka till att sanera handeln med mynt.

 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Kalmar i Kalmar kommun, Kalmar län.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 STYRELSEN OCH ÖVRIGA FUNKTIONER

 1. Klubbens styrelse ska bestå av sex personer: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och ledamot.
 2. Ledamöter i styrelsen väljs för 2 år sålunda, att ordförande, vice ordförande och kassör väljes ena året (udda år) och övriga ledamöter andra året (jämna år).
 3. Övriga funktioner inom klubben väljs på ett år.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

 

§ 7 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 2 veckor innan årsmötet.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, kassör eller sekreterare var för sig.

 

§ 8 RÄKENSKAPER

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§ 9 REVISORER

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast vid årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10 MYNTKLASSIFICERING

Årsmötet skall för ett år i sänder utse en medlem att vara sakkunnig för klassificering av mynt och sedlar.

 

§ 11 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker genom annonsering på klubbens hemsida, senast 7 dagar innan årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 7. Fastställande av dagordning. 
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Kassörens redogörelse för det senaste verksamhetsåret.
 10. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Val enligt §6
  1. Val av ordförande 
  2. Val av vice ordförande
  3. Val av kassör 
  4. Val av sekreterare 
  5. Val av vice sekreterare 
  6. Val av ledamot 
  7. Val av revisorer (två personer)
  8. Val av revisorssuppleanter (minst en person) 
  9. Val av klubbmästare (minst en person)
  10. Val av webbmaster (minst en person)
  11. Val av myntklassificerare (minst en person)
  12. Val av valberedning (minst två personer, varav en sammankallande)
 13. Fastställande av medlemsavgifter.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Avslutning

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 12 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§ 13 RÖSTRÄTT

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

 

§ 14 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 15 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

Ändringar eller tillägg till dessa stadgar sker genom årsmötesbeslut.

 

§ 16 UTTRÄDE

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart har lämnat föreningen.

 

§ 17 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Medlem som medvetet sålt eller försökt sälja förfalskade objekt uteslutes ur klubben.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

 

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Svenska Numismatiska Föreningen.

 

Dessa stadgar är stadfästa genom beslut av årsmötet den 24 februari 2021.

Stadgar